Algemene voorwaarden:

Algemeen
Kleine Reis gaat ervan uit dat de cliënt, wanneer deze een afspraak maakt kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden, en dat de cliënt akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden..
Bij het maken van een afspraak of tijdens de anamnese (intakegesprek), worden altijd uw persoonlijke gegevens gevraagd. Deze gegevens, als ook andere informatie die tijdens de behandeling aan Kleine Reis wordt toevertrouwd, worden vertrouwelijk behandeld. Zonder uw toestemming wordt deze nooit aan derden verstrekt.

Kleine Reis geeft geen erotische of sensuele behandeling. Cliënten die toch seksueel getinte opmerkingen maken of seksuele handelingen en/of gedragingen doen, worden per direct uit de praktijk verwijderd en zullen niet meer worden behandeld. Politie zal ook ingeschakeld worden bij elk incident. 

Het is verboden te roken binnen

Afspraken en behandelingen:
Kleine Reis behandeld alleen op afspraak.

Elke afspraak, zowel telefonisch als via e-mail gemaakt, is bindend en kan alleen telefonisch of  via fresha worden geannuleerd.
Gemaakte afspraken kunnen tot 48 uur voorafgaande aan de behandeling kosteloos worden geannuleerd. Afspraken die binnen 48 uur worden geannuleerd of wanneer men niet verschijnt op de afspraak zonder afzegging, worden u persoonlijk aangerekend. De hoogte van het tarief is afhankelijk van de massagebehandeling en de vergoeding die hiervoor staat (100% van de waarde van de gekozen behandeling).
Tenzij er sprake is van overmacht, te bepalen door Kleine Reis.

Tijdens de eerste afspraak zullen er vragen worden gesteld (anamnese) over o.a. ziekte, medicijngebruik en sport- en medisch verleden. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie, en de juistheid daarvan, die hij/zij verstrekt tijdens dit gesprek en tijdens de behandeling. Aan de hand van de anamnese maar ook tijdens de behandeling kan Kleine Reis besluiten om niet (verder te) behandelen en/ of de cliënt door te verwijzen naar een arts of specialist. Zie ook Contra-indicaties onder aan deze Algemene Voorwaarden. Als u twijfelt of u gemasseerd mag worden, vraag dit dan eerst na bij uw huisarts.
Kleine Reis is geen fysiotherapeut of arts en dus niet bevoegd om diagnoses te stellen bij ziekte of blessures of andere verwondingen of aandoeningen. Een behandeling bij Kleine Reis is niet medisch en ook niet bedoeld als alternatief voor een medische behandeling. Bent u onder behandeling van een arts of fysiotherapeut, dan dient u dit voorafgaande aan de behandeling te melden.
Mocht Kleine Reis door ziekte of vanwege andere geldige omstandigheden niet in staat zijn de afgesproken behandeling uit te voeren, dan zal zij de cliënt hiervan tijdig op de hoogte brengen en zal voor de desbetreffende behandeling een nieuwe afspraak worden gemaakt.
Draag bij voorkeur gemakkelijk zittende kleding en doe sieraden zoveel mogelijk uit.
Kleine Reis behoudt zich ten allen tijde het recht personen de toegang te ontzeggen of te weigeren, zonder opgave van reden.

Tarieven en betalingen
Na de behandeling dient de betaling direct te voldaan worden contant of d.m.v payconiq.

Elke bestelling betekent de aanvaarding van onze voorwaarden door de klant.

Facturen dienen binnen 7 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.
Kleine Reis behoudt zich het recht ten allen tijde de tarieven te wijzigen. Voor afspraken gemaakt voor de tariefwijziging geldt het tarief dat geldig was op het moment dat de afspraak gemaakt werd.

Als uw betaling wederom uit blijft binnen de bovengenoemde termijn, zijn wij genoodzaakt de vordering definitief uit handen te geven aan een Incassobureau.

U zult aansprakelijk worden gesteld voor alle daaruit voortvloeiende incassokosten en boeterenten.

De factuur moet betaald worden binnen de 7 kalenderdagen na de factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten op gelijk aan 10%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van € 25) als schadebeding.

 Hygiëne

Ethiek en hygiëne zijn vanzelfsprekend. Van de cliënt wordt daarbij verwacht dat deze schoon op de afspraak verschijnt. De cliënt daarentegen kan van Kleine Reis verwachten dat de praktijkruimte en gebruiksmaterialen schoon zijn. Handdoeken worden na elke behandeling gewassen. Natuurlijk is het mogelijk om uw eigen handdoeken mee te nemen.

Kortings- en Massagebon

Klantenkaart, verjaardagskortingen, Stempelkaarten, Massagebonnen en andere actiebonnen zijn niet inwisselbaar voor geld.

Op de massagebon wordt geen wisselgeld terug gegeven. Voor het resterende bedrag wordt een tegoedbon uitgeschreven.
De massagebon is verkrijgbaar voor elk gewenst bedrag.
Kortingen zijn niet van toepassing bij de aanschaf van de massagebon.
Verstuurde E-mail vouchers en cadeaubonnen zijn pas geldig na volledige betaling. Alleen originele bonnen van Kleine Reis worden geaccepteerd. Eenmaal afgegeven en/of betaalde massagebonnen kunnen niet meer worden geannuleerd.

Is je bon niet meer geldig maar minder dan 6 maanden verlopen dan kan je je bon verlengen naar een e-voucher voor een kost van 7,50€
Een Cadeau voucher die langer dan zes maanden vervallen is, kan niet meer verlengd worden.

 Aansprakelijkheid

De behandeling van Kleine Reis is resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. Kleine Reis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een behandeling door de masseurs en/of schoonheidsspecialisten in Kleine Reis, tenzij de cliënt kan bewijzen dat er sprake is van een grove fout of opzet. In dat geval komt voor vergoeding alleen in aanmerking die schade waartegen de Kleine Reis onderaannemers verzekerd zijn.
Kleine Reis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van onjuiste informatie over een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.
Kleine Reis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.

Absolute algehele contra-indicaties (er mag in het geheel geen massage gegeven worden):
Hartaandoeningen
Ernstige vaataandoeningen
Trombose
Koorts
Infectie en infectieziekte (griep, long- en keelontsteking) Hoge bloeddruk (bij Hotstone massage)
Kanker
Besmettelijke huidziekte
Totale uitputting
Hevige algemene pijn (geen spierpijn)
Bij gebruik van drugs of alcohol
Bij gebruik van medicijnen als bloedverdunners, antibiotica en antidepressiva relatieve algehele contra-indicaties (er mag massage gegeven worden, met aangepaste druk en/of techniek)
Diabetes
Burn-out
Lichte vaataandoeningen

Absolute plaatselijke contra-indicaties (plaatselijk mag er niet gemasseerd worden):
Botbreuk
Recente operatie
Bloeduitstorting
Spierscheur
Kneuzing of verwonding
Recente whiplash
Twijfelachtige verdikking

Relatieve plaatselijke contra-indicatie (plaatselijk mag wel gemasseerd worden, echter met aangepaste druk en/of techniek):
Sterk behaarde huid
Niet besmettelijke huidziekte
Spataderen

privacyverklaring

Uw persoonsgegevens worden door Kleine Reis, Prattenborgplein 11a, 3270 Scherpenheuvel verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw massage/behandeling en voor direct marketing (/om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op vandepolannaick@gmail.com. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op www.kleinereis.be/privacybeleid

De algemene voorwaarden en de vermelde informatie kunnen door Kleine Reis ten allen tijde gewijzigd worden.

 

Laatste wijziging op 25 februari 2021