Klachtenregeling

Klachtenreglement
Klachtenreglement van Massage in Beweging
1. Begripsbepaling
2. Doelstelling
3. Uitgangspunten
4. Indienen van een klacht
5. Benoeming en samenstelling klachtencommissie
6. Taken en mogelijkheden klachtencommissie
7. werkwijze
8. Beëindiging procedure en mogelijkheden tot beroep
9. Slotbepalingen
Begripsbepaling
Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

klacht: Een uiting van onvrede over de inhoud en de organisatie van de massage,  workshops, cursussen en trainingen, de bejegening of behandeling door de docenten en de personen die werkzaam zijn bij Kleine Reis Prattenborgplein 11a 3270 Scherpenheuvel.

klager: Iedereen die gebruik wil maken, gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten Kleine Reis.

aangeklaagde: Bij klachten over personen werkzaam bij Kleine Reis is de directie (Annaick van de Pol) het aanspreekpunt via vandepolannaick@gmail.com

klachtencommissie: Annaick van de Pol

Doelstelling van de klachtregeling
Artikel 2

De klachtregeling stelt zich ten doel recht te doen aan de individuele klager en deze indien mogelijk tegemoet te komen.

Uitgangspunten bij de klachtregeling

Artikel 3

De klachtregeling is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

De klacht wordt bij voorkeur eerst besproken tussen klager en aangeklaagde;
De klachtencommissie biedt de mogelijkheid tot een onpartijdige behandeling van de klacht, waarbij zij de bevoegdheid heeft een onderzoek te doen naar de oorzaak van de klacht;
Zo nodig doet de klachtencommissie een uitspraak over de ingediende klacht en geeft zij een advies over door deze te nemen maatregelen naar aanleiding van de klacht;
Persoonlijke gegevens over de klager en aangeklaagde worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en geregistreerd.
De klachtencommissie doet geen uitspraak over aansprakelijkheid.

Indienen van een klacht
Artikel 4

lid 1 De klager wendt zich bij voorkeur eerst tot de aangeklaagde tegen wie de klacht gericht is, om te trachten op deze wijze tot een oplossing te komen.
lid 2 Als de klager van mening is dat het niet mogelijk is om met de aangeklaagde zelf tot een oplossing van de klacht te komen, kan de klager de klacht schriftelijk of bij mailverkeer, telefonisch indienen bij de klachtencommissie. Dit door een brief te richten aan;Klachtencommissie Massage Kleine Reis, Annaick van de Pol, Prattenborgplein 11a 3270 Scherpenheuvel of via vandepolannaick@gmail.com
Benoeming en samenstelling klachtencommissie
Artikel 5

lid 1 De klachtencommissie bestaat enkel uit Annaick, indien u een klacht heeft over Annaick mag u steeds Lucette aanspreken. 

Taken en mogelijkheden van de klachtencommissie
Artikel 6

De klachtencommissie heeft de volgende taken:

Het op basis van de behandeling van een klacht komen tot een uitspraak over de ingediende klacht en zo nodig adviseren van de directie over door hem te nemen maatregelen naar aanleiding van de klacht;
Artikel 7

De klachtencommissie kan bij de uitvoering van haar functie gebruik maken van de volgende mogelijkheden:

Het oproepen en horen van personen die direct betrokken zijn bij de ingediende klacht.
Het inwinnen van informatie en het raadplegen en inzien van stukken, voor zover dit geschiedt met gerichte toestemming van de klager, en met uitzondering van gegevens die betrekking hebben op derden.
Het zelfstandig doen van een poging om, alvorens tot behandeling van de klacht over te gaan, de relatie tussen partijen te herstellen.
Het inschakelen van deskundigen.
Werkwijze van de klachtencommissie bij de behandeling van een klacht
Artikel 8

lid 1 De klachtencommissie draagt er zorg voor dat de klager binnen vier weken na het indienen van de klacht wordt geïnformeerd over de te volgen procedure.
lid 2 Indien een klacht naar het oordeel van de klachtencommissie onvoldoende informatie bevat, stelt zij de klager in de gelegenheid alsnog duidelijkheid te verschaffen.
lid 3 De klachtencommissie doet vervolgens binnen een week mededeling van de inhoud van de klacht aan de aangeklaagde, met het verzoek om hierop binnen een week te reageren.
lid 4 Schriftelijk ingediende klachten worden geregistreerd en voor de duur van tenminste 3 jaar bewaard.
Artikel 9

 

lid 1 Indien een klacht betrekking heeft op een lid van de klachtencommissie zal een plaatsvervanger optreden. (Lucette)
lid 2 De leden van de klachtencommissie en andere bij de procedure betrokkenen hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van hetgeen hen in het kader van hun functie als lid van de klachtencommissie dan wel in het kader van hun betrokkenheid daarbij bekend is geworden.
lid 3 Een lid van de klachtencommissie kan zich ook vrijwillig terugtrekken uit de procedure. Ook in dat geval zal een plaatsvervanger in diens plaats treden.
Beëindiging van de procedure en de mogelijkheden tot beroep
Artikel 10

lid 1 Een klacht wordt niet verder in behandeling genomen als deze door de klager wordt ingetrokken, dan wel indien na bemiddeling en/of na overleg met de klager blijkt dat bij de klager geen behoefte aan verdere behandeling bestaat.
lid 2 Van het niet verder behandelen van een klacht wordt, onder vermelding van redenen, schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en de aangeklaagde.
lid 3 Om in beroep te kunnen gaan tegen door de klachtencommissie gedane uitspraken en aangedragen oplossingen kunnen cursisten zich wenden tot de rechter.
Slotbepalingen
Artikel 11

In de algemene voorwaarden is de mogelijkheid van het inschakelen van de klachtencommissie opgenomen. Uitspraken van de klachtencommissie zijn voor het Opleidingsinstituut bindend. De klacht zal dan binnen 3 weken afgehandeld.

De klachtencommissie bestaat uit;

Annaick van de Pol 0484 595 869